menü
erőforrástérkép
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól c. jogszabály által meghatározott szakfeladatok - ifjúsági szakfeladat - kapcsán, azok átvállalásáról kötött szerződés a feladatellátó önkormányzat és a feladat átvállaló között.
Olyan általános, holisztikus szemléletű szolgáltatás, amely jellemzően az ifjúsági korosztály számára nyújt segítséget a mindennapi életük során felmerülő problémáik megoldásához, életük teljesebbé tételéhez, információs szükségletük kielégítéséhez. Röviden olyan irodák tartoznak ide, amelyek célja a fiatalok őket érintő és érdeklő témákban történő informálása, számukra ezekben tanácsadás nyújtása térítésmentesen.
Fiataloknak szóló médiatermékek, akár fiatalok szerkesztik fiatalok számára, akár más korosztály készíti számukra. Ide értjük az ifjúsági újságokat, ifjúsági online magazinokat, rádiókat, podcast csatornákat, televíziókat, youtube csatornákat.
Olyan munkatárs, akinek fő tevékenységei nem az ifjúságot célozzák, azonban kiegészítő feladatkörként a fiatalokkal kapcsolatos, akár referensi tevékenységhez hasonló funkciókat is ellát. Fontos, amennyiben a pozíció tartalmazza az ifjúsági és a referens kifejezéseket, akár más területekkel együtt is (pl. civil, sport, ifjúsági referens) abban az esetben ifjúsági referensről és nem ifjúsági munkatársról beszélünk. Ennél a kategóriánál csupán a feladatok jelennek meg, de az elnevezés nem.
A települési, térségi, illetve megyei civil referenst az önkormányzat, önkormányzati intézmény vagy az önkormányzattal a civil feladatokra vonatkozó feladat-ellátási szerződést kötött civil ügyekkel foglalkozó társadalmi szervezet, alapítvány, a helyi önkormányzat által alapított közalapítvány, egyházi szervezet vagy közhasznú társaság alkalmazza. Legfőbb felelőssége az önkormányzat - civil ügyek ellátása kapcsán adódó - közigazgatási feladatainak, illetve az önkormányzat illetékességi területén nyújtott civil nonprofit szolgáltatások kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos intézkedéseinek koordinálása.
A diákok, fiatalok maguk közül, demokratikus úton megválasztott képviselője, aki az adott település vezetői felé közvetíti kortársai igényeit, valamint képviseli érdekeiket. Célszerű a települési diák-, ifjúsági önkormányzat részeként létrehozni a pozíciót, de számos esetben egymás mellett, egymást erősítve létezik mindkét rendszer.
A települési önkormányzat bizottsági struktúrájában megjelenő önálló, vagy összevont bizottság, melynek feladatai között szerepel az ifjúsággal kapcsolatos döntés előkészítés, valamint javaslattétel.
Működésének célja, hogy a településen a gyermek és ifjúsági korosztály érdekei, igényei megjelenjenek az önkormányzat ifjúságot érintő döntéseinek meghozatala során. A fiatalok reprezentációjának megteremtése eredményeképp kialakulhat az egységes ifjúsági érdekképviselet, a fiatalok egymás közötti párbeszéde elősegítheti, hogy az önkormányzat konkrét kezdeményezéseket konkrét támogatások nyújtásával tudja segíteni. Az ifjúsági kerekasztalokban ugyanakkor nem csak az ifjúsági korosztály képviselteti magát. A szerveződés munkájában részt vesznek a támogatói oldal képviseletében többek között a helyi önkormányzat delegáltjai, a korosztállyal közvetlenül foglalkozó szervezetek, szakemberek is.
A településen működő olyan ösztöndíj rendszer, amely kedvezmény esetén az adott korosztályhoz kötötten mindenki számára biztosított. Továbbá valamilyen teljesítmény alapon mérhető ösztöndíj rendszer, melyet az ifjúsági korosztály tagjai érhetnek el.
Kifejezetten az önkormányzat által elkülönített, célzott támogatás, amely a településen működő ifjúsági szolgáltatásokra, programokra biztosít forrást. Az intézmények, civil szervezetek, vagy további nem önkormányzati szereplők igénylés, vagy pályázat útján érhetik el és a fiatalokkal kapcsolatos tevékenységükre fordíthatják.
A települési és megyei önkormányzatok ifjúsági területen végzett munkájának keretrendszere a települési ifjúsági koncepció. Az ifjúsági alrendszer szerteágazósága, számtalan találkozási pontja egyéb területekkel teszi szükségessé a strukturált, átlátható, stratégiai tervezést. Az ifjúsági feladatok ellátásában az önkormányzatok szinte teljes feladat- és intézményrendszere érintett. Integrálja többek között a fiatalok részvételével, a fiatalok információhoz jutásával, a szakemberek, köztisztviselők feladataival, a közösségi terekkel, és a forrásokkal kapcsolatos kérdésköröket.
Az ifjúsági korosztályokba tartozók szociális szükségleteinek kielégítésére szolgáló, nekik, velük közösen és/vagy általuk létrehozott fizikai hely. Helyi önkormányzatok, civil szervezetek, intézmények, illetve az ifjúsági szakfeladatot ellátó szervezet az ifjúsági korosztályok tagjainak rendszeres vagy alkalmi közösségi tevékenységéhez, programjaik megvalósításához biztosított környezet.
Települési szintű korosztályos érdekképviselet, melyet a település fiataljainak érdekérvényesítése céljából hoznak létre. Célja segíteni a képviselt korosztályt, szervezni a korosztályi és a korosztályok közötti kapcsolatokat és elősegíti az általa képviseltek helybéli érdekképviseletét minden lehetséges és szükséges szinten, de elsősorban a település egészéért felelős önkormányzattal együttműködve.
Ifjúsági céllal és/vagy elsősorban az érintett korosztályokat tagként elfogadó, bejegyzett civil szervezet. Olyan szervezet, amely az ifjúsági korosztályok tagjaiból áll és/vagy számukra biztosít nonprofit szolgáltatásokat.
A települési, térségi, illetve megyei ifjúsági referenst az önkormányzat, önkormányzati intézmény vagy az önkormányzattal az ifjúsági szakfeladatokra vonatkozó feladat-ellátási szerződést kötött ifjúsági célú társadalmi szervezet, alapítvány, a helyi önkormányzat által alapított közalapítvány, egyházi szervezet vagy közhasznú társaság alkalmazza. Legfőbb felelőssége az önkormányzat - ifjúsági feladatok ellátása kapcsán adódó - közigazgatási feladatainak, illetve az önkormányzat illetékességi területén nyújtott ifjúsági szolgáltatások kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos intézkedéseinek koordinálása, továbbá az önkormányzat ifjúsági érdekegyeztetési rendszerének kialakítása, fejlesztése.
Copyright © 2020 Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest. Minden jog fenntartva.
Az oldal az Európai Szociális Alap támogatásával, az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 projekt keretében jött létre.